Protokoll 2016

Fört vid fiskestämma 2016 med Bälingesjöns fiskevårdsområde vid Bälingebadet söndagen den 4 september 2016 kl 18.00

Närvarande:

Christina Lundvall

Mats Persson

Mathias Persson

Bosse Muller

Gunilla Jarnlo

Camilla Hammar

Hampus Andersson

Anders Svensson

Christer Pokas

Gertrud Pokas

Erik Jansson

Jan Teorell

Anna-Lena Teorell

Micke Brinck

Jan-Olof Bengtsson

Bo Söderstierna

Magnus Öhrström

Ann-Sofie Lillienberg

Christa Sandén

Anders Edsfeldt

Mats Persson hälsade de närvarande välkomna till Bälingesjöns Fiskevårdsområdes stämma 2016.

 1. Till ordförande för stämman utsågs Mats Persson.
 2. Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gertrud Pokas och Camilla Hammar.
 3. Till sekreterare för stämman utsågs Christina Lundvall.
 4. Stämman godkände dagordningen.
 5. Stämman ansåg att mötet var behörigt utlyst.
 6. Styrelsens berättelse:

Bosse Muller har kollat upp fiskbeståndet hos SLU. Finns det ngn mening att sätta ut mer fisk i sjön? Mat måste ju finnas till all fisk. Utsättning av öring medför ett minskat bestånd av abborrar. Ska det sättas ut mer gös, måste större gös utsättas, enligt Tommy som fiskar mkt i sjön. Fiskbeståndet har minskat avsevärt. Kan det bero på syrebrist? Det finns mkt fisk i den djupa delen men på det grunda är beståndet obefintligt. Det djupaste stället i sjön är idag ca 4,5 m. Vattennivån har sjunkit.

Christer har pratat med Söderåsens miljöförbund angående slyröjning. Man behöver inget tillstånd för att röja sly. Ska man däremot fälla träd måste man ansöka om tillstånd från Perstorps kommun inom området för strandskydd.

Alla nya regler ang fisket ligger nu på hemsidan www.balingesjon.se

Revisorernas berättelse:

Årets ingående resultat var 104.000:- årets utgående resultat uppgick till 124.000:-, Fiskekortsförsäljning utgjorde 49.000:-, Båtuthyrning stod för 28.000:-. Utgifter: tryckning av fiskekort 4000:- . Avgift till skånska fiskevatten, Båtunderhåll 5700:- m.m.

 1. Fiskestämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 2. Styrelse och revisorer begär fortsatt ingen ersättning för sitt arbete.
 3. Ledamot blev Magnus Öhrström på 2 år samt omval på sittande Bosse Muller på 2 år. (Avgående ledamot Jan-Olof Bengtsson) Som suppleanter blev Hampus Andersson samt Anders Svensson invalda på 2 år.
 4. Val av revisor blev sittande Jan Teorell på 2 år.
 5. Val av valberedning blev sittande Christer Pokas, samt Bo Söderstierna bägge på 1 år.
 6. Övriga frågor:

Vi drabbades med största sannolikhet av kräftpest i början av sommaren. Beståndet har helt försvunnit och det är en för liten sjö för att få bidrag till återplantering av flodkräftor enligt fiskerimyndigheten på länsstyrelsen.

Sikten är obefintlig så detta tyder på att syrehalten är alldeles för låg. Vass som ligger skuren i sjön förbrukar något mer syre än vass som vissnar ned under förmultningen. Kontakt är tagen med kommunen, efter årsstämman så att kommunen kommer ut för att ta tillförlitliga vattenprover på sjöns vatten.

Vi ska upprätta en stomme till en fiskevårdsplan så att vi får rätt på nivåerna, Anders Edsfeldt ska i samarbete med Magnus Öhrström påbörja detta arbete. Magnus ska ta kontakt med fiskekonsulent Anders Eklöf, fiskevårdsteknik AB så att vi kan göra en grundlig utredning, ev i samarbete med kommunen samt Söderåsens miljöförbund av vårt fiskevatten. (Vi har ekonomi till detta).

Vi beslöt att förbjuda isättning av båtar om de sjösatts i annat vatten, om de inte desinficeras innan för att i framtiden förhindra att vi ska få in kräftpest.

Vi ska detta år göra ett utskick per post till alla fiskerättsinnehavare med de nya reglerna gällande fiske, samt lägga ut alla nya regler på hemsidan. Mats och Christina ska ta tag i detta.

Ett förslag var också att på prov fångstrapportera den fisk man fått upp. Man lägger sedan rapporten i en låda hos Christer och Gertrud, eller lägger in fångstrapporten på hemsidan. (Bosse tar kontakten med den person som gjort hemsidan så att denna funktion kan läggas till).

Förslag kom upp att freda den lekande gösen under lekperioden.

Vi beslöt att köpa in 3 st. nya båtar under det nya året, Christer tar ansvaret att köpa in dessa. Ryds båtar från t.ex. Jula, man kan ev. få dem hemkörda.

Christer och Gertrud fortsätter att sälja fiskekorten manuellt.

Christer och Gertrud blir ansvariga att fortsätta sköta kontakten med Perstorps kommun och Söderåsens miljöförbund, för att sedan sammankalla till en gemensam träff att ideellt slya längs med väg 108 någon gång i vinter.

Vi har i dagsläget 3 st fisketillsyningsmän i Bälinge. (Mats, Mathias och Christer). Önskemål kom fram att utbilda ännu en tillsyningsman. På förslag kom att utbilda Magnus Öhrström. (En endagars-kurs på länsstyrelsen i Kristianstad, denna är sedan giltig i 3 år).

Sjökorten från 1960, beslöt vi att använda vid båtuthyrning så att man kan förebygga att båtarna inte grundstöter. Efter stämman avslutades mötet med ett besök på samfälligheten runt fastigheten 15:134 där en stor vall tillverkad av trädgårdsavfall lagts ut för att hindra allmänheten från tillträde. Gran och andra träd har också planterats i mängd söder och väster om fastigheten på samfälligheten. Allmänheten har ju rätt att beträda samfälligheten så detta har inte skett på ett godtagbart sätt.

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade fiskestämman 2016 avslutad och inbjöd sedan de närvarande på smörgåstårta med tillbehör.

Bälinge den 4 september 2016

Vid protokollet

Christina Lundvall

Sekreterare

Justerat

Bälinge__________________     ____________________   __________________

               Mats Persson                 Gertrud Pokas                 Camilla Hammar

Rulla till toppen