Protokoll extramöte 26 mars 2017

Fört vid extrainsatt fiskestämma 2017 med Bälingesjöns fiskevårdsområde vid Bälingebadet söndagen den 26 mars 2017 kl 15.00

Närvarande:

Christina Lundvall

Mats Persson

Lis-Beth Wiberg

Johanna Wiberg

Ann-Sofi Lillienberg

Mikael Brinck

Anders Edsfeldt

Marius B Röstgård

Magnus Öhrström

Christer Pokas

Gertrud Pokas

Robert Beck

Lis Markussen

Kristina Andersson

Staffan Andreasson

Ulla Nilsson

Tore Eliasson

Marianne Johansson

Micaela K. Duvsjö

Bosse Muller

Anna-Lena Teorell

Jan Teorell

Kim-Olof Bäck Ardenvik

Jessika Bäck Ardenvik

Anders Svensson

Mattias Persson

Mats Persson hälsade de närvarande välkomna till Bälingesjöns Fiskevårdsområdes extrainsatta stämma 2017

  1. Till ordförande för stämman utsågs Mats Persson
  2. Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Micaela Duvsjö och Robert Beck
  3. Till sekreterare för stämman utsågs Christina Lundvall
  4. Stämman godkände dagordningen.
  5. Stämman ansåg att mötet var behörigt utlyst.
  6. Frågeställning, angående detaljplan och den samfällda marken.

Mats var kallad på ett möte till Perstorps kommun, angående en ev. gångväg runt sjön och röjning för att kunna anlägga en gångväg 240 cm bred (handikappanpassad). De informerade också Mats hur länsstyrelsen ställer sig till

samfälligheten. De undrade också om intresse finns för ett informationsmöte där kommunen kan informera berörda parter. Vi anser att intresse finns för ett sådant möte.

Vad är nyttan att slå ihop den samfällda marken med kommunens mark? Det är för att göra en enhetlig detaljplan för framtiden. Det ska då också skrivas in att denna mark ska bevaras för allmänhetens naturändamål och friluftsliv. Hur kommer det att se ut i framtiden? Kommer de kunna sälja av den i framtiden? Är detta p.g.a. att strandskyddet inte är beaktat idag, med tanke på att husvagnar idag har fått ställas upp ända ned till strandlinjen. Syftet är att bevara strandskyddet, samt att reglera campingen.

Detta har framkommit p.g.a. att Söderåsens miljöförbund nyligen har gjort en tillsyn runt sjön och då framkom att Perstorps kommun missat att söka dispens från strandskyddet gällande campingen, marken, bryggor, byggnader och dess grönområden. Det verkar som om att detaljplanen faller om inte den samfällda marken går över till kommunal mark.

Intresse finns för byborna att bevara rullstensåsen norr om campingbyggnaden. Byborna har en rädsla om vad som händer i framtiden, tänk om kommunen eventuellt kommer att nyttja marken till annat ändamål.

Den ekonomiska ersättningen kommer troligtvis att utebli p.g.a. gällande regler.

Vi måste godkänna detaljplanen annars kommer inte campingen att kunna fortsätta sin verksamhet. Enligt Bälingesjöns fiskevårdsområdes ordförande har information framkommit om detaljplan för camping faller om inte kommunen får ta över den samfällda marken.

Vi kan bara göra en skrivelse som gäller för fiskeföreningen inte för alla mantalsägda fastigheter.

Vi har gemensamt beslutat att utforma en skrivelse från fiskeföreningen där vi vill ha ett extramöte med mer information om vad det innebär att skriva över samfälligheten på kommunen.

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade den extrainsatta fiskestämman 2017 avslutad

Bälinge den 26 mars 2017

Vid protokollet

Christina Lundvall

Sekreterare

Justerat

Bälinge__________________ ____________________

Micaela Duvsjö Robert Beck

Rulla till toppen