Kallelse

Medlemmarna i Bälingesjöns Fiskevårdsområde kallas härmed till ordinarie

fiskestämma 2016 vid Bälingebadet söndagen den 4 september 2016 kl 18.00

Dagordning

1. Val av ordförande för stämman

2. Val av två justeringsmän för stämman

3. Val av sekreterare för stämman

4. Fastställande av dagordning

5. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt

6. Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Ersättning till styrelsen och revisorerna

9. Val av två styrelseledamöter, samt två suppleanter, vardera på två år

10. Val av en revisor på två år

11. Val av två st valberedning, vardera på ett år

12. Övriga frågor

Bälinge 2016-08- 09

Christina Lundvall, sekreterare

Rulla till toppen