Protokoll årsmöte 2014

Fört vid fiskestämma 2014 med Bälingesjöns fiskevårdsområde vid Bälingebadet söndagen den 24 augusti 2014 kl 18.00

Närvarande:

Mats Persson

Christina Lundvall

Bo Muller

Bo Söderstierna

Axel Persson

Erik Jansson

Micke Brink

Gunilla Jarnlo

Mathias Persson

Marie-Louise Larsson

Per Larsson

Gertrud Pokas

Christer Pokas

Mats Persson hälsade de närvarande välkomna till Bälingesjöns Fiskevårdsområdes stämma 2014

 • 1 Till ordföranden för stämman utsågs Mats Persson
 • 2 Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Micke Brink och Bo Söderstierna
 • 3 Till sekreterare för stämman utsågs Christina Lundvall
 • 4 Ang stadgeändringstillägget 2013, togs detta åter upp och vann laga kraft (ang att ledamöter, suppleanter och revisorer väljs i framtiden på både 1 och 2 år, så att hela styrelsen inte kan avgå samtidigt)
 • 5 Stämman godkände dagordningen
 • 6 Stämman ansåg att mötet var behörigt utlyst
 • 7 Styrelsen lämnade muntlig redogörelse för föreningens verksamhet under det gångna förvaltningsåret:

#Det planerade släppet av gös förra hösten skedde aldrig då pga  att det varit för torrt, detta skedde däremot för 2 v sedan då släpptes 4000 st ensomrig gös i Bälingesjön.

#Nätet vid fotbollsplanen har som överenskommit gemensamt tagits bort

#Aluskylt med info om sjön och fiskeregler har beställts, levererats och satts upp på Bälingebadet

#Christer och Mattias har tagit bort omärkta kräftburar och uppmärksammat tjuvfiske

#Kassör Bo Muller meddelade att det ingående saldot var 70.206:- och det utgående saldot är 105.345:-. Årets resultat landade således på 35.139:- (Den inplanterade gösen blev betald i fjol) Skyltkostnaden blev 6625:- Vi ska fortsätta att ansöka om bidrag från kommunen för vassröjning, (dock ej aktuellt i år)

 • 8 Fiskestämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
 • 9 Styrelse och revisorer begär fortsatt ingen ersättning för sitt arbete
 • 10 Se stadgeändringstillägg 2013:

Ledamot Bo Muller (kassör), sittande, blev omvald på 2 år. Ledamot Jan-Olof Bengtsson (vice ordförande) , sittande, blev omvald på 2 år.  Suppleant Mathias Persson, sittande blev omvald på 2 år. Suppleant Micke Brink, sittande, blev omvald på 2 år.

 • 11 Val av revisor blev sittande Jan Teorell på 2 år
 • 12 Val av valberedning blev sittande Bo Söderstierna och Christer Pokas, bägge på 1 år.
 • 13 Övriga frågor:

#Det är beslutat att kräftfiske premiären infaller andra tisdagen i augusti och varar i en vecka. Dvs tisdag-måndag. Endast de som har fiskerätt får lov att fiska kräftor. Fiskerätten är knuten till fastigheten. Christer har haft problem med en person som fiskat kräftor utan fiskerätt, personen har blivit polisanmäld, detta är föreningens policy då det skett vid upprepade tillfällen trots tillsägelser och beslagtagande av kräftburar.

#Vi har beslutat att Christina, Mats och Mathias  ska ta fram vilka reglerna är vid fiskerätt och sedan upplysa fiskerättsinnehavarna om dessa regler. Dessa ska skickas ut per post (och läggas på den ev kommande hemsidan) till alla som bor runt sjön, även till dem som inte har fiskerätt. Vi ska upplysa om en ev gemensam slydag samtidigt. Vi ska även informera om att man kan meddela Christina sina kontaktuppgifter så att man kan ta del av protokoll och

dylikt från fiskeföreningen. (Detta missades vid annonseringen om årsmötet i NST…)

# Bo Muller åtog sig att ta kontakten med lantmäteriet för att få ut aktuella listor på vem som innehar fiskerätt till dags datum. Den ev kostnaden  för detta accepterar vi.

# Önskemål från Christer och Gertrud är att ändra provisionen från dagens 25% till 50% på försäljningen av fiskekort pga ökade omkostnader. (Alltså samma provision som de idag har på föreningens båtar) Detta beslutades. (Pris på fiskekort idag: 50:-/dag, 100:-/vecka, 200:-/halvår, 300:-/helår samt barn under 16 år fiskar gratis.)

# Det kom på tal om att skapa en hemsida i föreningen. Bo Muller ska kontakta ett företag och få prisuppgifter på detta. Då hade vi kunnat lägga ut info om Bälingesjön, fiskeregler, protokoll mm från mötena. Ev i framtiden hade man även kunnat sköta

fiskekorts försäljningen i viss utsträckning.

# Mats tar kontakt med trafikverket ang att komplettera 2 av de 3 befintliga vägskyltarna med en symbol ”fiske” på skyltarna (plats finns bredvid bild på camping, bad och kaffekopp)

# Vi avvaktar till nästa år med ev utplantering av mer fisk, likaså avvaktar vi med en ev flytbrygga vid badet, pga andra planerade investeringar.

# Beträffande sly arbetet utmed väg 108, har vi beslutat att ta kontakt med både Perstorps kommun och Söderåsens miljöförbund för att fråga om det är ok att vi i föreningen utför slyarbetet.Vad vi ev ska spara? När en ev gångväg runt sjön är planerad? Fråga om våra önskemål då om att lägga ut spångar. På uppdrag av styrelsen är Gertrud och Christer Pokas ombedda att ta denna kontakt med både Perstorps kommun och Söderåsens miljöförbund. Detta skulle resultera i en vackrare utsikt över sjön från vägen, det skulle locka hit ännu fler människor till vår fina sjö, likaså hade det resulterat i fler ställen att kunna fiska från.

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade fiskestämman 2014 avslutad och inbjöd sedan de närvarande på smörgåstårta, dryck, kaffe och kanelbulle.

Bälinge den 27 augusti 2014

Vid protokollet

Christina Lundvall

Sekreterare

Justerat

Bälinge____________________  ______________________  _______________________

Mats Persson Bo Söderstierna Micke Brink

Rulla till toppen