Protokoll årsmöte 2013

Fört vid fiskestämma 2013 med Bälingesjöns fiskevårdsområde vid Bälingebadet söndagen den 4 augusti 2013

Närvarande:

Mats Persson

Christina Lundvall

Bosse Muller

Christer Pokas

Gertrud Pokas

Axel Persson

Micke Brinck

Anna Lena Teorell

Jan Teorell

Ann-Sofie Lillenberg

Christa Sandén

Bo Söderstierna

Gunilla Jarnlo

Mathias Persson

Tobias Edsfeldt

Magnus Öhrström

Anders Edsfeldt

Mats Persson hälsade de närvarande välkomna till Bälingesjöns Fiskevårdsområdes stämma 2013

§1 Till ordföranden för stämman utsågs Mats Persson

§2 Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bosse Muller och

Anna-Lena Teorell

§3 Till sekreterare för stämman utsågs Christina Lundvall

§4 Strax innan vi godkände dagordningen gjorde vi ett stadgeändrings tillägg, som ska tas upp även vid nästa års fiskestämma för att det ska vinna laga kraft, se tillägg 2013

§5 Stämman ansåg att mötet var behörigt utlyst

§6 Styrelsen lämnade muntlig redogörelse för föreningens verksamhet under det gångna förvaltningsåret:

# Skylt i aluminium/plåt om vilka fiskesorter det finns i sjön ska sättas upp på badet med tillhörande bilder. Likaså fiskeregler och en bedjan om att man ska hålla fint efter sig, undvika blysänken och flätlinor. Allt detta på svenska, engelska och tyska. Mathias ska maila information och bilder till Christina som vid skrivande tidpunkt redan tagit kontakten med Spectratec i Ängelholm, de har gett ett prisförslag på 2500-4000 kr, inkl moms, (ok med Mats) för layout och tryck på alu/plåt skylt för

eget uppsättande och egen frakt (Christina)

# Ang mettävling i vitfisk, hade inte blivit av än

# Problem på Fias mark fg år är nu borta

# Vid sockengillets valborgsfirande användes ej fyrverkerier i år

# Alla ska hjälpas åt att ta bort omärkta kräftburar och nät. Likaså om någon fiskar kräftor utanför säsong

# Andra tisdagen i augusti är det kräftpremiär för våra fina flodkräftor!

# Ensomrig gös för 20.000:- inkl moms och frakt, är beställt. Dessa kommer att släppas i sjön någon gång under september

# Mathias kommer framöver att ordna med informations införande på balingefisk sidan. Efter det att han fått informationen av Christina (Dvs protokoll, kallelser, maillistor/adresslistor o dyl, bara vi med lösenord kan ta del av detta

# Till nästa års tidningsinförande vid kallelse till stämma ska vi göra ett tillägg att medlemmar kan maila Christina sin mailadress om de vill ha info om föreningen tillskickad sig

# Mathias och Christer har nu gått kurs och blivit våra nya tillsyningsmän

# Kassör Bosse meddelade oss att det ingående saldot 2012 i föreningen var 70.564:- och det utgående saldot 2013 är 70.206:-

# Båtuthyrningen har detta året halverats

§7 Fiskestämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret

’ §8 Styrelse och revisorer begär ingen ersättning för sitt arbete

§9 Se stadgeändringstillägg 2013:

Val av styrelseordförande på 2 år blev sittande Mats Persson, ledamot på 2 år blev sittande Christina Lundvall (sekreterare). Val av ledamot på 1 år blev sittande Bosse Muller (kassör), val av ledamot på 1 år blev sittande Jan-Olof Bengtsson. 2 suppleanter på 2 år blev sittande Magnus Öhrström och Axel Persson. 2 suppleanter på 1 år blev nyvalda Micke Brinck och Mathias Persson.

§10 Val av revisorer blev sittande Gunilla Jarnlo på 2 år och sittande Jan Teorell på 1 år.

Val av revisorsuppleant på 2 år blev sittande Thomas Forsell.

§11 Val av valberedning blev 2 st, sittande Bo Söderstierna och nyval Christer Pokas bägge på 1 år

§12 Övriga frågor:

# Nätet vid fotbollsplanen ska tas bort, då Mats inte hinner av förståeliga skäl beslöts det att alla medlemmar som kan, ska träffas lördagen den 17 aug kl 9.00 på planen för att med gemensamma

krafter ta bort nätet. Nät o grindar lägges uppe på gamla P. Mats har ombesörjt bortforsling.

På vintern ska vi sedan gemensamt samlas för att slya, önskemål är att spara befintliga fläderbuskar

# Man kan ej hindra ngn från att landstiga pga allemansrätten. Problem har funnits/finns med danska ägare till stuga bredvid badet. Anmälan till Söderåsens miljöförbund är gjord av Christer Pokas, sommargästerna har fått fram tills 12 aug på sig att yttra sig

# Det är sagt att man ej får bygga hinder vid strandkanten, ej inhägna, ej möblera (förutom på bef bryggor) ej heller klippa gräs

# Mats har haft en diskussion med Söderåsens miljöförbund och alla bryggor som tillkommit efter 1953 när strandskyddslagen kom och ägarna ej sökt dispens för dem ,kan ev komma att tas bort. Kan finnas undantag för de fastigheter som blivit skilda från vatten pga landvinning om det finns särskilt behov. Söderåsens miljöförbund kommer att göra en inspektion nu i höst

# Med andra ord i dagsläget finns inga privata bryggor ,om man ej sökt dispens för dem och det betyder att vem som helst får fiska ifrån sjöns bryggor

# Christer har pratat med Perstorps kommun och de kommer att bekosta 6 st infotavlor ,tilläggsskyltar med info om camping (2 st), mat (2 st) och bad ( 2 st) han ska ställa frågan om det finns utrymme för ytterligare 2 st som har symbolen fiske. Christer ringer innan den 11 aug då det ska godkännas

# Inga fler uthyrningsbåtar behövs då uthyrningen minskat till hälften kanske pga sämre fiske, lågt vattenstånd och värmen. 3 st bef finns idag

#Folk efterlyser fler bryggor till fiske, kanske en flytbrygga vid gamla badet?

#Tills dess att infoskylten kommer på plats, har Anna-Lena lovat att göra ett infoblad som

Christer kan lämna ut vid köp av fiskekort om förhållningsregler vid fiske i sjön

# I Lillsjön har Mathias och Magnus på egen bekostnad planterat ut

karp. De har slyat o rensat vass och även rensat utloppet. Med fiskerätt får man fiska även i Lillsjön. Med fiskekort får man ej. Önskemål finns från deras sida om ett vandringshinder för fisken mellan B och L sjön. Detta ska kunna vara höjbart så att man med båt/kanot kan ta sig in och ut mellan sjöarna

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade fiskestämman 2013 avslutad och inbjöd sedan de närvarande på smörgåstårta, dryck, kaffe och kaka

Bälinge den 9 augusti 2013

Vid protokollet

Christina Lundvall

Sekreterare

Justerat

Bälinge ___________________ ____________________ ____________________

Mats Persson Bosse Muller Anna-Lena Teorell

Rulla till toppen