Stadgar

Stadgar

för Bälingesjöns Fiskevårdsområde 2019-09-01

 • 1   Föreningens namn är Bälingesjöns Fiskevårdsområde
 • 2  Föreningen förvaltar fisket i Bälingesjöns fiskevårdsområde i Perstorps kommun, Skåne län. Området består av fisket i de fastigheter som har fiskerätt i följande vatten: Bälingesjön och Lille sjö. Föreningens verksamhet skall omfatta allt fiske inom området.3 Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavararnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.
 • 4  Medlem är den som äger fastighet med fiskerätt i fiskevårdsområdet.
 • 5  Medlem  får utöva sin fiskerätt i hela Bälingesjön samt i Lille sjö
 • 6  Kräftfiske ska  bedrivas enligt en tidsbegränsad plan som fastställs av stämman.
 • 7  Fiskekort får säljas till den som inte äger fiskerätt. Villkoren härför bestäms av stämman.
 • 8  Föreningens årligen behållna avkastning skall användas till fiskevård och tillsyn eller annan åtgärd som kan gagna medlemmarnas intressen. Överskott kan utdelas till medlemmar efter beslut av stämman.
 • 9  Beslut på fiskestämma fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Röstningen ska utövas personligen eller genom behörigt ombud. Vid omröstning har varje medlem en röst.
 • 10 Ordinarie fiskestämma skall årligen hållas på tid och ort, som föreningens styrelse bestämmer, dock senast 31 augusti.
  Extra fiskestämma skall hållas då styrelsen finner sådan påkallad eller då extra stämma skriftligen begärs av minst 10 medlemmar. Vid extra stämma får endast avgöras sådant ärende som angetts i kallelsen.
  Hädanefter kommer styrelsens ledamöter samt suppleanter att hålla minst 3 st styrelsemöten/år utöver årsstämman.
 • 11  Kallelse till fiskestämman samt styrelsemötena skall ske senast två veckor före stämman.
 • 12  Kallelse sker genom mailutskick eller per post till de medlemmar som lämnat sin mailadress/postadress, samt genom information på hemsidan. Alla medlemmar har fått information skriftligen om detta.
 • 13 Vid ordinarie fiskestämma skall följande ärenden behandlas:
 1. Val av ordförande för stämman 
 2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 3. Val av sekreterare vid stämman
 4. Fastställande av dagordning
 5. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
 6. Styrelsens och revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 9. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter
 10. Val av revisorer samt suppleanter
 11. Utseende av valberedning
 12. Övriga frågor
 • 14  Vid fiskestämman skall protokoll föras.
 • 15  För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Perstorps kommun. Den skall bestå av ordförande och tre övriga ledamöter samt personliga suppleanter för dem.
 • 16  Styrelsen väljs vid ordinarie fiskestämma. Ordförande i föreningen utses av fiskestämman. Vice ordförande utses inom styrelsen, som även i övrigt konstituerar sig själv. Mandattid två (2) år. (Ledamot nr 1 och 2 utses/avgår udda årtal, ledamot nr 3 och 4 utses/avgår jämna årtal. Suppleant nr 1 utses/avgår udda årtal, suppleant nr 2 och 3 utses/avgår jämna årtal.)
  Endast fastighetsägare till fastighet med fiskerätt i Bälingesjöns Fiskevårdsområde kan väljas in i styrelsen samt i valberedningen.
 • 17  Styrelsen skall företräda föreningen, sköta dess verksamhet, dess tillgångar och verkställa fiskestämmans beslut.

Det åligger styrelsen särskilt att:

 • Till fiskestämman inkomma med förslag till regler för fiskets vård och bedrivande
 • Själv eller genom den som styrelsen utser utfärda och utlämna fiskekort för allmänheten
 • Vidta eller verka för erforderliga åtgärder för ändamålsenlig fiskevård och fisketillsyn
 • Kalla till fiskestämma
 • Bereda väckta motioner
 • Årligen till ordinarie årsstämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
 • Svara för att uppgifter om föreningens postadress, styrelseledamöter och revisorer lämnas till länsstyrelsen när ändring sker
 • 18  Revisorerna skall vara två (2) jämte en (1) suppleant, för en tid av två (2) år. Revisor nr 1 utses/avgår udda årtal, revisor nr 2 samt revisorssuppleant, utses/avgår jämna årtal.
 • 19  Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören, var för sig.
 • 20  Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli – 30 juni.
  Räkenskaperna skall avlämnas till revisorerna snarast efter räkenskapsårets utgång.
 • 21  Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas vid två (2) på varandra följande fiskestämmor, varav minst en ordinarie.
 • 22  Föreningen kan upplösas genom beslut av länsstyrelsen. Bestämmelser om förfarandet samt om fördelning av föreningens tillgångar finns i lagen om fiskevårdsområden.
 • 23  Dessa stadgar har antagits vid fiskestämman 2019 att gälla från 2019-09-01

Bälinge den 1 september 2019

Rulla till toppen