Protokoll styrelsemöte 26 november 2017

Fört vid styrelsemöte den 26 november 2017 kl. 16 med Bälingesjöns fiskevårdsområde styrelse, ledamöter samt suppleanter hemma hos Mats Persson

Närvarande ledamöter:

Mats Persson

Christina Lundvall

Gertrud Pokas

Närvarande suppleanter:

Micaela Duvsjö

Anders Svensson

1. Mötets öppnande – ja

2 Val av mötesordförande samt mötessekreterare- Mats Persson samt Christina Lundvall

3   Godkännande av dagordning – ja

4    Val av justerare – Micaela Duvsjö

5   Konstituerande, val av vice ordförande, kassör och sekreterare

Vice ordförande: Anders Svensson

Kassör: Gertrud Pokas

Sekreterare: Christina Lundvall

6    Upplägg mötesprotokoll – Godkänt

7    Genomgång av f.g. mötesprotokoll – se protokoll från årsstämma

8   Inkomna skrivelser – finns inga

9   Rapporter: Då Magnus Öhrström ej var närvarande och han hade fått i uppdrag att ta kontakt med en fiskevårdskonsulent låter vi frågan bero till nästa möte, har ingenting hänt tills dess överlämnas uppdraget till någon annan.

10   Övriga frågor:

Vi kommer att skicka in och ta upp stadgeändringar till nästa årsstämma: 1. angående annonsering i HD/NST att vi slutar med detta (p.g.a. att nästan ingen abonnerar på dagstidning längre) och hädanefter kallar per mail.

  1. Stadgeändring att vi hädanefter kommer att ha styrelsemöte med suppleanter och ledamöter var tredje månad d.v.s 3 st möten /år.

Mats tog upp frågan om möjligheten att vi eventuellt ska ha online försäljning av fiskekort i framtiden. Detta skulle kosta 10% av kostnaden. Då finns det möjlighet att betala per swish eller från nätet hemifrån. Vi får också själva sälja fiskekort fortsättningsvis. Att köpa informationstavlor från dem var väldigt dyrt, så förslag från Mats var att vi kan laminera egna skyltar istället. Christer och Gertrud kan hålla i det fram till den 31 maj. (Då har vi ett möte till på oss att besluta om detta)

Frågan är vem som ska ha hand om båtuthyrningen i framtiden nu när Christer och Gertrud Pokas avslutar sitt arrende av campingen/badplatsen. Vi avvaktar vem som tar över arrendet vid årsskiftet. Annars får vi eventuellt sälja av båtarna, vi skjuter på detta till nästa möte.

Hemsidan är vi inte riktigt nöjda med kom vi överens om. För det priset vi betalade sköts den inte som den borde. Stadgarna är fortfarande inte utlagda, vi vill också lägga ut fastighetsbeteckningarna på de fastigheter som har fiskerätt. Likaså nyhetsbrev ifrån fiskevattenägarna borde läggas ut. Deras nyhetsbrev har innehållit bl.a. viktig information angående tjuvfiskare som funnits i norra Skåne. Önskemål om att ha ett bildgalleri på hemsidan finns. En levande hemsida är viktigt.

Då fiskbeståndet sjunkit känner vi att vi inte ska marknadsföra fisket mer, detta för att fiskarna skall ha möjlighet att fortplanta sig.

Slyröjningen som skulle genomföras nu i höst, har lagts på is då det är väldigt blött runt sjön, tar upp detta på nästa styrelsemöte.

Angående uppmärkning av båtar ska detta ske, men endast med hjälp av kronofogden kan de forslas bort, om de inte har strandrätt samt fiskerätt.

Till nästa årsstämma: uppge i kallelsen att om medlemmarna har övriga frågor att de mailar in dessa till styrelsen, så att styrelsen har möjlighet att förbereda sig.

11   Nytt mötesdatum – söndagen den 25 februari 2018, kl 16. Hemma hos Mats.

12    Avslutning

Ordföranden tackade de närvarande för avslutat styrelsemöte.

Vid protokollet:

Christina Lundvall, Bälinge 26 nov-17

Sekreterare

Micaela Duvsjö

Justerare

Rulla till toppen