Protokoll styrelsemöte 25 feb 2018

Fört vid styrelsemöte den 25 februari 2018 kl. 16 med Bälingesjöns fiskevårdsområde styrelse, ledamöter samt suppleanter hemma hos Mats Persson

Närvarande ledamöter:

Mats Persson

Christina Lundvall

Gertrud Pokas

Närvarande suppleanter:

Micaela Duvsjö

Anders Svensson

1 Mötets öppnande

2 Val av mötesordförande – Mats, samt mötessekreterare – Christina

3 Godkännande av dagordning – ja

4 Val av justerare – Micaela

5 Genomgång av föregående mötesprotokoll:

Stadgeändringar är gjorda i ett nytt förslag som kommer att tas upp på årsstämman 2018 samt årsstämman 2019 för att vinna laga kraft. Därefter skickar sekreteraren de nya stadgarna till länsstyrelsen samt ber Bosse att lägga ut de nya stadgarna på hemsidan.

Gällande fiskekortsförsäljningen kommer nya arrendatorn Lisbeth och Klas, samt försäljning på internet att ske fortsättningsvis. Vi kommer även att sätta upp skyltar runt sjön ang. fiskekortsförsäljningen. Vi kommer att köpa in 5 st skyltar. Priserna bör stå på skyltarna.

Lisbeth och Klas kommer fortsättningsvis att hyra ut båtarna.

Vi inväntar Magnus och ser om han tagit kontakt med fiskevårdskonsulent.

Vid finare väder ska vi gå runt sjön och se vilka båtar som blivit uppmärkta, de som inte är uppmärkta ska forslas bort.

6 Inkomna skrivelser:

Vi har tagit upp skrivelser från Bo Nilsson samt från Lars Aagaard och Susanne Spellerberg. De påstår att de fått rätt i miljödomstolen (men har den vunnit laga kraft?) Vi läser domen och pratar om detta vid nästa tillfälle. Gertrud kommer att ta fram domslutet nu i veckan.

De menar på, att deras bryggor är privata och att obehöriga ej får beträda dessa. Likaså får inte obehöriga stanna på deras mark/landvinningen och exempelvis fiska.

7 Rapporter – inga

8 Övriga frågor:

Kjell Hedenström har från Perstorps kommun, önskemål om att få deltaga på vår årsstämma. Han vill med vision 2030 kanske få en slinga runt sjön, köpa parkeringarna på andra sidan vägen m.m. Han kan ta kontakt med Gertrud eller Christer för att prata om visionen och slingan. Anders kan tänka sig att deltaga vid detta mötet. (Gertrud tar kontakten med honom).

Hädanefter inga kakor på våra möten, endast en slät kopp kaffe med mjölk för den som måste.

Vi beslutar att vi i styrelsen anlitar ett seriöst företag som kan ta vattenprov på sjön snarast. (Magnus kom aldrig)

9. Nytt mötesdatum:

Söndagen den 20 maj kl 16.00 hos Mats, alternativt på campingen vid fint väder. (Christina meddelar vilket)

10. Avslutning

Ordföranden tackade de närvarande för avslutat styrelsemöte.

Vid protokollet:

Christina Lundvall, Bälinge 25 feb-18

Sekreterare

Justerare

Rulla till toppen