Protokoll 2017

Fört vid fiskestämma 2017 med Bälingesjöns fiskevårdsområde vid Bälingebadet söndagen den 27 augusti  2017 kl 16.00

Närvarande:

Christina Lundvall

Mats Persson

Anders Edsfeldt

Micke Brink

Mathias Persson

Anders Svensson

Camilla Hammar

Gertrud Pokas

Jessica Bäck Ardenvik

Christer Pokas

Magnus Öhrström

Jan Teorell

Gunilla Jarnlo

Bosse Muller

Sylvia K Duvsjö

Micaela K Duvsjö

Anna-Lena Teorell

Mats Persson hälsade de närvarande välkomna till Bälingesjöns Fiskevårdsområdes stämma 2017.

 1. Till ordförande för stämman utsågs Mats Persson.
 2. Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Christer Pokas samt Micke Brink.
 3. Till sekreterare för stämman utsågs Christina Lundvall.
 4. Stämman godkände dagordningen.
 5. Stämman ansåg att mötet var behörigt utlyst.
 6. Styrelsens berättelse:

Kräftpesten härjade i fjol, sjön är för liten för att få bidrag till återplantering,

fortsätter med frågan under övriga frågor.

Vattenprov att tas – under övriga frågor.

Utbildning av ännu en fisketillsyningsman har ej skett pga. att inga kurser har getts på länsstyrelsen. Så fort den ges kommer Magnus Öhrström att kallas.

Stomme till fiskevårdsplan skulle Magnus Ö och Anders E tagit tag i, detta har inte skett, diskussionen får fortgå under övriga frågor.

Frågan om att inte sätta i båtar utifrån är inte aktuell längre då inga kräftor finns i sjön mer.

Fångstrapporterna har inte blivit av då knappt någon fångst skett av fisk i sjön.

3 nya båtar köptes in i november i fjol från Ryds.

Redogörelse från kassör:

Vid årets början var saldot  127.524:-

Vid årets slut var saldot 100.476:-

Fiskekortsförsäljningen stod för 34.950:-, båtuthyrningen 19.470:-

 1. Fiskestämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 2. Styrelse och revisorer begär fortsatt ingen ersättning för sitt arbete.
 3. Ledamöter blev ­Gertrud Pokas på 1 år (avgående Bosse Muller), samt sittande Mats Persson och Christina Lundvall på vardera 2 år. Som styrelsesuppleant valdes Micaela Duvsjö (avgående Axel Persson) på 2 år.
 4. Val av revisor blev Micke Brink på 2 år. Revisor suppleant blev sittande Thomas Forsell på ytterligare 2 år.
 5. Val av valberedning blev sittande Bo Söderstierna, samt Christer Pokas bägge på 1 år.
 6. Övriga frågor:

Överlag är fiskbeståndet sämre än normalt, det ultimata kanske är inte att hela tiden plantera in fisk i sjön, vad det leder till är ovisst, anser Bosse Muller. Kvävehalten i sjön har ökat med 40 procent på 5 år. Vi kanske inte ska marknadsföra fisket så hårt som vi gjort utan främst låta dem med fiskerätt få fiska i sjön. Vi bör låta göra en ordentlig fiskeutredning kanske med bidrag ifrån kommunen eller genom EU. Kommunen bör få en inbjudan till detta möte. Innan allt detta sker bör ett vattenprov tas. Hädanefter kommer styrelsen att ha möten var tredje månad för att börja arbeta mer framåtsträvande.

Magnus kommer att ta kontakt med kommunen samt med en biolog.

Stadgeändring föreslagen om att inte längre annonsera mötestid i ortspress, utan hädanefter maila ut kallelsen till alla medlemmar.

Christer och Gertrud har vid årsskiftet sagt upp avtalet på campingen.  Fram till den siste maj kan Christer och Gertrud sköta fiskekortsförsäljningen om ingen ny arrendator finns. Annars fortsättningsvis kommer vi att sköta fiskekortsförsäljningen på nätet. Om ny arrendator kommer hoppas vi på att de vill sköta både båtuthyrning samt fiskekortsförsäljning.

Hemsidan sköts idag av Bosse Muller, fortsättningsvis kommer den också att skötas av honom, stadgarna bör också läggas in på denna www.balingesjon.se

 Det har skett 2 st inbrott på campingen i vinter. Det har försvunnit fiskekort samt tillsyningsmannens elutombordare. Vi bör ta upp de nya båtarna i vinter och de kommer att kunna  förvaras hos Mats Persson.

Vi har fått mycket positiv respons med underhållsslyröjningen utmed väg 108 av det som gjordes i våras, samt röjning av biten närmast Albacka som då inte hanns med. I februari börjar slyröjning av den västra sidan. Kallelse till båda görs av Gertrud och Christer.

Vi har problem med fastighetsägaren intill campingen samt en till. De hävdar att de inte vill att allmänheten ska ha tillgång till den samfällda marken utan de jagar iväg fiskarna som står och fiskar på den samfällda marken.  De barrikaderar utmed den samfällda marken med båtar, rishögar och dylikt så att allmänheten inte kan passera.

Många båtar har tillkommit runt sjön som vi inte vet vem som är ägare till. Gertrud och Christer kommer först per post att informera fastighetsägarna om att de ska märka upp sina båtar med namn och fastighetsbeteckning. Tillsyningsmannen kommer sedan att sätta lappar på de båtar runt sjön som vi inte vet vem som är ägare till, vi ger dem 3 månader att ge sig tillkänna, annars kommer de att forslas bort genom kronofogden. Endast de som har strandrätt samt fiskerätt har rätt att ha sina båtar i sjön. Dock får inga båtar ligga på samfälligheten.

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade fiskestämman 2017 avslutad och inbjöd sedan de närvarande på smörgåstårta med tillbehör.

Bälinge den 27 augusti  2017

Vid protokollet

Christina Lundvall

Sekreterare

Justerat

Bälinge                   __________________         _______________    __________________

               Mats Persson                Christer Pokas                  Micke Brink’

Rulla till toppen