Kallelse till årsmöte den 19 augusti 2018 kl 17.00

Medlemmarna i Bälingesjöns fiskevårdsområde kallas härmed till ordinarie
fiskestämma 2018 vid Bälingebadet söndagen den 19 augusti 2018 kl 17.00

Dagordning

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av två justeringsmän för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Fastställande av dagordning
5. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
6. Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Ersättning till styrelsen och revisorerna
9. Val av två styrelseledamöter, samt två suppleanter, vardera på två år.
10. Val av en revisor på två år, samt en revisor suppleant
11. Val av två st valberedning, vardera på ett år
12. Stadgeändringsförslag
13. Offerter gällande fiskevårdsplan
14. Ekonomisk gräns för styrelsen
15. Övriga frågor

Bälinge 2018-07-29

Rulla till toppen