Kallelse årsmöte

Medlemmarna i Bälingesjöns fiskevårdsområde kallas härmed till ordinarie
fiskestämma 2017 vid Bälingebadet söndagen den 27 augusti 2017 kl 16.00 (OBS tidigare
än vanligt.)

Dagordning

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av två justeringsmän för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Fastställande av dagordning
5. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
6. Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Ersättning till styrelsen och revisorerna
9. Val av två styrelseledamöter, samt två suppleanter, vardera på två år. Samt en
styrelseledamot på ett år.
10. Val av en revisor på två år, samt en revisor suppleant
11. Val av två st valberedning, vardera på ett år
12. Övriga frågor

Bälinge 2017-08- 09

Christina Lundvall, sekreterare

Rulla till toppen