Protokoll årsmöte 2015

Fört vid fiskestämma 2015 med Bälingesjöns fiskevårdsområde vid Bälingebadet söndagen den 30 augusti 2015 kl 18.00

Närvarande: Mats Persson, Gunilla Jarnlo, Christer Pokas, Mathias Persson, Magnus Öhrström, Christa Sandén, Micke Brinck, Bo Söderstierna, Axel Persson, Anders Svensson, Erik Jansson, Bosse Müller, Christina Lundvall

Mats Persson hälsade de närvarande välkomna till Bälingesjöns Fiskevårdsområdes stämma 2015

 1. Till ordföranden för stämman utsågs Mats Persson
 2. Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gunilla Jarnlo och Bo Söderstierna
 3. Till sekreterare för stämman utsågs Christina Lundvall
 4. Stämman godkände dagordningen
 5. Stämman ansåg att mötet var behörigt utlyst
 6. Styrelsen lämnade muntlig redogörelse för föreningens verksamhet under det gångna förvaltningsåret:
  # Gösen släpptes i september som var bestämt, (det blev fler än vi beställt)
  # Bo Muller tog kontakt med lantmäteriet så att det fastställdes vem som hade fiskerätt. Detta blev gjort.
  # Mats, Christina och Mathias ska i höst ta fram regler för vad som gäller när man har fiskerätt, vi kommer att ta de gamla stadgarna till hjälp. Bo Mullers son har tillverkat en hemsida www.balingsjon.se där dessa regler ev kommer att läggas ut. De ska också skickas ut per post.
  # Mats har tagit kontakten med kommunen ang skyltningen men det tar tid.
  # Christer har tagit kontakten med samhällsbyggnadschefen Kjell Söderström, samt Olof Jönsson som sitter i Söderåsens miljöförbund ang sly röjning runt sjön, han menade på att det är Perstorps kommun som har ansvaret. Miljöförbundet Natalia Bilack på kommunen som anses ha det slutliga ansvaret, menade på att de ändå inte har ansvaret. Vi inväntar nu vem som tar ansvaret. Vi fortsätter ligga på i detta ärende.
  # Hemsidan är nu betald, den kostade 25.000:-. Intäkterna för båtuthyrningen blev 25.000:-, samt 34.000 för försäljningen av fiskekort. Ingående resultat vid årets början är 105.345:-, utgående intäkter är 164.075:-. Vi har haft utgifter för 59.782:-, årets resultat blir: 104.239:-
 7. Fiskestämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
 8. Styrelse och revisorer begär fortsatt ingen ersättning för sitt arbete
 9. Ledamot Mats Persson (ordföranden) sittande, blev omvald på 2 år, ledamot Christina Lundvall (sekreterare) sittande, blev omvald på 2 år. Suppleant Axel Persson, sittande blev omvald på 2 år, suppleant Magnus Öhrström, sittande blev omvald på 2 år.
 10. Val av revisor blev sittande Gunilla Jarnlo på 2 år, revisorsuppleant Thomas Forsell, sittande blev omvald på 2 år
 11. Val av valberedning blev sittande Bo Söderstierna samt Christer Pokas, bägge på 1 år
 12. Övriga frågor:
  # Stämman anser att fisket i sjön ska ha karaktär av sportfiske och beslutar i enlighet med detta att fiske med fasta redskap är förbjudet. Detta förbud ska träda i kraft omgående.
  # Ang hemsidan, har ngn några idéer, lämna dessa till Bosse Muller.
  Bl.a ska det stå ett förtydligande vem det är som har fiskerätt att man ska vara lagstadgat mantalsskriven på fastigheten. När det gäller reglerna för de som har fiskerätt är vår tanke att vi skickar ut reglerna per post till de med fiskerätt. Mats och Christina träffas ang att ta fram reglerna till fiskerättsinnehavarna.
  # Önskemål har inkommit till Christer om utmärkning av grund i sjön, då fler har börjat använda sig av elektriska inombordare. Ev att ngn med ekolod lodar sjön för att tillverka ”sjökort”, som kan delas ut vid båtuthyrning.
  # Vi bör ta hit en fiskbiolog som kan se vad problemet i sjön är, då fiskbeståndet är så litet som det är. Kanske Söderåsens miljöförbund kan hjälpa till eller SLU. Bosse Muller tar kontakten med båda.
  # Vi ska eventuellt sätta ut mer fisk i sjön till hösten 2016. 30.000:- avsätts för detta ändamål. Om eller vilken fisk som ska sättas ut bestäms efter konsultationen enligt ovan.
  # En flytbrygga som Christer har köpt, ska vi lägga ut vid gamla badplatsen utmed väg 108, för att underlätta för fiskarna. Denna ska skyltas upp att den tillhör fiskeföreningen och kan nyttjas av allmänheten. Bosse Müller kollar med miljöförbundet så att detta är ok?
  # Båtarna börjar läcka lite grand, Christer har polyestrat båtarna och ska fortsätta med detta, kostnaden står vi för.
  # Stämman godkänner att Erik Jansson får lov att fiska upp 25 kräftor efter kräftperioden för att plantera in i sin damm.

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade fiskestämman 2015 avslutad och inbjöd sedan de närvarande på smörgåstårta med tillbehör

Bälinge den 30 aug 2015

Vid protokollet

Christina Lundvall

Sekreterare

Justerat

Bälinge__________________ _________________________ _____________________

Mats Persson Gunilla Jarnlo BoSöderstierna

Rulla till toppen