Kallelse till årsstämma

aug

12

augusti 12 , 2021 |

Kallelse till årsstämma

Medlemmarna i Bälingesjöns fiskevårdsområde kallas härmed till ordinarie
fiskestämma 2021 vid Bälingebadet söndagen den 29 augusti kl 17.00

Dagordning
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Fastställande av dagordning
5. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
6. Styrelsens berättelse, inkomna motioner och kassörens berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Ersättning till styrelsen och revisorerna
9. Val av styrelseordförande, en styrelseledamot, samt en suppleant, samtliga väljs
på två år
10. Val av revisor 1 på två år
11. Val av två st valberedning, vardera på ett år
12. Stadgeändringsförslag
13. Övriga frågor
Bälinge 2021-08-09
Christina Forsell, sekreterare
För att vi ska kunna beställa rätt antal portioner smörgåstårta v.v. anmäl ert
deltagande till balingesjonsfiskeforening@gmail.com senast den 22 augusti.

Bilagor

Förslag till stadgeändringar inför årsstämman 2021

Stadgeändringar:
Idag: § 10 Ordinarie fiskestämma skall årligen hållas på tid och ort, som föreningens styrelse
bestämmer, dock senast 31 augusti.
Extra fiskestämma skall hållas då styrelsen finner sådan påkallad eller då extra stämma skriftligen
begärs av minst 10 medlemmar. Vid extra stämma får endast avgöras sådant ärende som angetts i
kallelsen.
Hädanefter kommer styrelsens ledamöter samt suppleanter att hålla minst 3 st styrelsemöten/år
utöver årsstämman.
§ 10 ändras till:
Ordinarie fiskestämma skall årligen hållas på tid och ort, som föreningens styrelse
bestämmer, dock senast 31 augusti.
Extra fiskestämma skall hållas då styrelsen finner sådan påkallad eller då extra stämma
skriftligen begärs av minst 10 medlemmar. Vid extra stämma får endast avgöras sådant
ärende som angetts i kallelsen.
Ytterligare tre stycken styrelsemöten skall hållas årligen. Extra styrelsemöte skall hållas då
styrelsen finner sådant påkallat. Kallelse till styrelsemöte skall ske senast två veckor före
mötet.

Idag: § 11 Kallelse till fiskestämman samt styrelsemötena skall ske senast två veckor före stämman.
§ 11 ändras till:
Kallelse till fiskestämman skall ske senast två veckor före stämman.

Idag: § 12 Kallelse sker genom mailutskick eller per post till de medlemmar som lämnat sin
mailadress/postadress, samt genom information på hemsidan. Alla medlemmar har fått
information skriftligen om detta.
§ 12 ändras till:
Kallelse sker genom mailutskick eller per post till de medlemmar som lämnat sin mailadress
eller sin postadress.

Idag: § 15 För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Perstorps kommun. Den skall bestå av
ordförande och tre övriga ledamöter samt personliga suppleanter för dem.
§ 15 ändras till:
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Perstorps kommun. Den skall bestå av
ordförande och tre övriga ledamöter samt tre suppleanter.

Idag: § 16 Styrelsen väljs vid ordinarie fiskestämma. Ordförande i föreningen utses av
fiskestämman. Vice ordförande utses inom styrelsen, som även i övrigt konstituerar sig själv.
Mandattid två (2) år. (Ledamot nr 1 och 2 utses/avgår udda årtal, ledamot nr 3 och 4 utses/avgår
jämna årtal. Suppleant nr 1 utses/avgår udda årtal, suppleant nr 2 och 3 utses/avgår jämna årtal.)
Endast fastighetsägare till fastighet med fiskerätt i Bälingesjöns Fiskevårdsområde kan väljas in i
styrelsen samt i valberedningen.
§ 16 ändras till:
§ 16 Styrelsen väljs vid ordinarie fiskestämma. Ordförande i föreningen utses av
fiskestämman. Vice ordförande utses inom styrelsen, som även i övrigt konstituerar sig själv.
Mandattid två (2) år. (Ledamot nr 1 och 2 utses/avgår udda årtal, ledamot nr 3 och 4
utses/avgår jämna årtal. Suppleant nr 1 utses/avgår udda årtal, suppleant nr 2 och 3
utses/avgår jämna årtal.)

===========================

Inkomna motioner 2021:

6 feb 2021, Mats Persson: “Vill lämna motion om införande av kontrollavgift vid fiske då fisk behålles
som ska återutsättas enligt våra regler. För att införa kontrollavgift måste detta beslut fattas på
fiskestämman. Man kan ge upp till 1/10 basbelopp ( 4400 kr) inget säger att vi måste ta ett så pass
stort belopp men kan vara ett bra verktyg vid upprepade överträdelser och avskräckande för att
behålla fisk som skall återutsättas.”

30 juni 2021, Anders Svensson: “ Ovan bör även gälla ej giltigt fiskekort samt användande av fasta
redskap samt motor (dock ej elmotor)”

6 juli 2021, Gertrud Pokas: “Jag anser att pris för fiskekort bör höjas och jag ger stämman i uppdrag
att diskutera frågan.
Dagskort ex 60 kronor (nu 50 kr)
Veckokort ex 150 kronor (nu 100 kr)
Halvårskort (föreslår att det tas bort) (nu 200 kr)
Helårskort ex 400 kronor (nu 300 kr)
Riktlinjer för pris på fiskekort finns att läsa på
https://www.vattenagarna.se/76-ny-riktprislista-for-fiskekort